Foto: Juliane Liebermann

Varje år är cirka 50 000 barn Sverige med om att deras föräldrar skiljer sig. Många av skilsmässorna resulterar i vårdnadstvister om barn. Föreningen Vårdnad Boende Umgänge (VBU) hävdar att familjepolitiken inte är jämställd och att mammor och pappor har olika förutsättningar vid vårdnadstvister. De tror att könsfördelningen på socialtjänsten påverkar utfallet.

VBU, som tidigare hette Pappabarn, är en ideell förening som arbetar för barns rätt till båda sina föräldrarna. Vårdnadstvister är rättsliga processer som startar när föräldrar inte kan enas om vårdnaden av ett gemensamt barn. VBU anser att familjepolitiken i Sverige är ojämställd och att utvecklingen går långsamt. Föreningen hävdar att pappor blir diskriminerade vid kontakt med socialtjänst och rättsväsen. Deras medlemsundersökning visar att 80 procent av de tillfrågade papporna uppger att de inte känt sig opartiskt behandlade av socialtjänsten. Vid vårdnadstvister menar föreningen att pappor blir ifrågasatta som föräldrar i större utsträckningen än mammor och att de ofta möts av inställningen att de är mindre lämpade eller behövda. Enligt Kjell Asplund, före detta generaldirektör för socialstyrelsen, har pappor i familjerättsärenden påtalat avsaknaden av manliga handläggare och många har ansett sig orättvist bedömda utifrån ett könsperspektiv, bland annat i vårdnadsfrågor.

Vårdnad av barn går under rättsområdet familjerätt. Under år 2018 avgjordes drygt 7 500 tvistemål inom detta rättsområde. I 88 procent av fallen för ensam vårdnad är det mamman som ligger bakom stämningen och i 73 procent av fallen tillfaller den mamman. År 2019 fanns det cirka 150 000 föräldrar med ensam vårdnad i Sverige. Av dessa var 91 procent mammor och 9 procent pappor. Vid en vårdnads- eller umgängestvist gör socialtjänsten en omfattande utredning av barnets situation som ligger till grund för rättens beslut. Enligt en rapport från socialtjänsten är 80 procent av de som arbetar med vårdnadsutredningar kvinnor vilket VBU tror har betydelse för socialtjänstens bedömningar.

Att ena föräldern beviljas ensam vårdnad kan ha negativa konsekvenser på barn. Forskning visar att barn som växer upp utan den ena föräldern löper större risk för bristande relationer i vuxenlivet, dålig självkänsla och andra sociala problem.Det socialstyrelsen kräver är att barns bästa ska vara av högst prioritet vid vårdnadsutredningar vilket det inte är om barn riskerar att fara illa på grund av ensam vårdnad.

Familjefrågor som berör vård av barn finns i dag inte med i Sveriges jämställdhetspolitik vilket VBU tror är en annan anledning till att vårdnadstvister mellan mammor och pappor inte är helt jämställda. Enligt Anders Fors, vice ordförande för VBU, räcker det inte att lagarna justeras, man måste även komma åt de normer som dominerar i samhällets organ. Samtidigt anser Fors att vi tillsammans måste öka medvetenheten om barns behov av båda föräldrarna.

Fler artiklar