Att hylla mångfald på arbetsplatsen

Av Ung Press • 3 augusti, 2023

Imagine Possible: Att hylla mångfald på arbetsplatsen

I dagens samhälle, där mångfald och inkludering är allt viktigare värden, står arbetsplatser inför utmaningen att skapa trygga och stöttande miljöer för alla anställda inklusive de som identifierar sig som HBTQ+. Det är en fråga om mänskliga rättigheter och att främja jämlikhet och rättvisa för alla. Enligt undersökningar har HBTQ+ personer rapporterat om diskriminering och ojämlik behandling på arbetsplatser runtom i världen. En rapport från European Union Agency for Fundamental Rights visar att 32% av HBTQ+ respondenter har upplevt diskriminering under de senaste fem åren (FRA, 2021). En annan undersökning från Human Rights Campaign Foundation i USA visar att 46% av HBTQ+ anställda inte är öppna om sin identitet på arbetsplatsen av rädsla för diskriminering (HRC, 2020).

Support for diversity in the organization has to start from the top

Madisen Whitfield – Founder of Inter-Cultural Alliance ERG

För att belysa dessa frågor hölls ett panelsamtal under Stockholm Pride där representanter från Ericsson Pride Sweden delade med sig av sina erfarenheter och insikter om att skapa en inkluderande arbetsmiljö. Panelen anser själva att det varit av stort värde att skapa en arbetsgrupp som fokuserar på HBTQ+ frågor. Som tips till andra organisationer som vill skapa liknande arbetsgrupper trycker panelen på värdet av ledare som lyssnar och som är villiga att lägga ner tid och energi på att anpassa sig efter individens behov. Alla anställda måste veta att de är välkomna att delta i arbetsgruppen, att cheferna stöttar deras engagemang och att de kommer att få den arbetstid som krävs för att faktiskt kunna skapa förändring.

I have a very supportive manager – and that makes all the difference.

Fox Ralmé, som driver Ericsson Pride Sweden ERG

Tech-industrin är känd för att vara mansdominerad, och Fox Ralmé menar att samma problematik som avskräcker kvinnor och transpersoner från branschen också hindrar HBTQ+ personer från att komma in. Hen trycker särskilt på hur bättre representation och synlighet högre upp i hierarkin kan skapa stor skillnad. 

Mjuka värden, inkännande ledare och bra värderingar tar dock arbetsplatsen bara steg på vägen. Arbetsplatser behöver också tydliga riktlinjer och policyer som stöder och skyddar HBTQ+ anställda. Under panelsamtalet berättar Ericssons Head of People Nicole Pritchard att alla anställda måste skriva under ett kontrakt som handlar om att motverka diskriminering, och att behandla alla kollegor med lika värde. Kontraktet hålls levande genom att uppdateras och signeras på nytt regelbundet. 

För att ett kontrakt av detta slag ska fungera behöver det följas upp i praktiken. Ett exempel som nämns är hur viktigt det är för ledare och kollegor att vara vokala och säga ifrån om de hör diskriminering eller kränkande skämt på arbetsplatsen. Nicole Pritchard funderar i en intervju efter panelsamtalet om faktumet att anställda inom tech är mer introverta påverkar deras benägenhet att säga ifrån och prata högt om dessa frågor. 

They’re not the most outspoken people. So maybe, they are even less comfortable to be out and proud

Samtidigt tillägger Carl Mellander – SVP & CFO, ERG Executive Sponsor att företag inom techsektorn borde vara extra bra på mångfald, eftersom det finns en så starkt internationell närvaro och vana kring att arbeta med kollegor med olika bakgrunder.

Från publiken kommer frågor som ifrågasätter om detta bara är fina ord och pinkwashing, eller om Ericssons initiativ faktiskt skapar förändring. Till det svarar Fox Ralmé att man måste lita på människorna från HBTQ+ communityt. Hen uppmanar åhörarna att finna andra HBTQ+ personer på arbetsplatsen och lyssna på deras berättelser, och genom deras ögon få en inblick om initiativen faktiskt är värdiga.

  • European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) – LGBTI Survey Results: European Union Agency for Fundamental Rights (fra.europa.eu)
  • Human Rights Campaign (HRC) – A Workplace Divided: Understanding the Climate for LGBTQ Workers Nationwide (hrc.org)
Foto & text: Marielle Sterner

Fler artiklar