Foto: Arda Eken
Foto: Arda Eken

Idag, den 30 juni höll Sveriges ungdomsråd, Svung, sina första seminarier med temat hur man inkluderar unga i det kommunala arbetet. Seminarierna ägde rum i sal D22 på Uppsala universitet, Campus Gotland. Vid 13:30 inleddes första seminariet med information om Sveriges ungdomsråd som organisation, tätt följt av en aktivitet där publiken i mindre grupper fick diskutera om vad som gjorde dem engagerade. Detta ledde sedan vidare till att Svung berättade om de tre F:n som gör en engagerad. De tre F:n innebär att man kände sig Förbannad, Föräldrar som lärt en att vill man förändra så kan man samt en Frestelse, en frestelse från tex något parti.

När det talades om de tre F:n nämndes ett exempel om vad som hänt i Fisksätra där ungdomar tillsammans gick ihop för att de var förbannade. De var förbannade för att media spred fel bild av deras samhälle. Tillsammans bildade de en tidning som istället beskrev den rätta bilden av Fisksätra. Man fortsatte sedan att engagera sig genom att bl.a. ge gratis körkortsteori på fritidsgården. Detta hade en positiv förändring på orten vilket gjorde att ungdomsbrottsligheten sjönk med 2 %. Det man insåg i Fisksätra var att om man går ihop kan man förändra snabbare. Fisksätra fick därför sedan i uppdrag att föra kampen vidare och jobba på olika sätt med främst ungdomar.

När ungdomar engagerar sig nämnde Svung inflytandetrappan som exempel om vad som många gånger händer. Inflytandetrappan som är neråtgående och består av fyra steg, där det första är: inflytande, självbestämmande, med- eller likabestämmande samt egna initiativ. Steg två innebär delaktighet, inbjudan till dialog och lämna synpunkter. Steg tre är medverkande och steg fyra, skendemokrati, dekoration, manipulation och inget inflytande. För att förstå om hur inflytandetrappan fungerade berättade Josefine Gillver, Svungs kommunsamordnare och delprojektledare, om sina egna erfarenheter som ungdom med en lust att vilja påverka. Hon var engagerad i ett ungdomsråd där hon bodde och de jobbade i ett år med att få igång arbetet om ett ungdomens hus. Under arbetets gång bjöd de in politiker, vuxna och ungdomar för att få in åsikter. Politikerna förde samma arbete men inte tillsammans med ungdomsrådet. Det slutade med att det enda ungdomsrådet fick igenom var beslutet om färgen på väggarna i Ungdomens hus, de befann sig längst ner på inflytande trappan. Resultatet av skendemokratin där de inte fick sin röst hörd ledde till att engagemanget hos ungdomarna försvann och till slut även ungdomsrådet. Därför är det viktigt att uppmärksamma alla tjänstemän och politiker att lyssna på ungdomarna i sin kommun, så att inte engagemanget dör.

Seminariet bjöd på ytterligare övningar som publiken blev engagerade i, då bl.a. termometern. Övningen gick ut på att man skulle placera sig i något av de två alternativen, jag håller med och jag håller inte alls med. Syftet med övningen var att man inte ska klumpa ihop personer gruppvis utan att se till individen, som i exemplet med att även unga vill påverka och ofta på samma sätt som vuxna. Svung visade undersökningar som visat att unga och vuxna även i de flesta fall bryr sig om samma frågor. När dessa undersökningar nådde ut till kommunpolitiker spreds det som en ”aha-upplevelse”. Syftet var att slå hål på normen kring att det inte finns specifika ungdomsfrågor då ungdomar vill påverka på samma sätt som vuxna och berörs av alla frågor.

Seminariet avslutades med en genomgång av fyra metodområden som gör att unga kan påverka i samma utsträckning som äldre. Metodområde 1 var att sprida kunskap då ungdomar ofta fått felaktig kunskap. Metodområde 2 spara tid, metodområde 3 skapa rum, och då neutrala rum där man kan ha möten med makthavare och då inte bara på skoltid. Och slutligen metodområde 4, ge resurser, då inte bara pengar utan även tid som kan underlätta det för ungdomar att vara med i sin kommuns arbete.

Efter Svungs första seminarium höll de ytterligare ett direkt efter tillsammans med Fryshuset och Ungdomar.se, som var en paneldebatt om ungdomars inflytande och om hur man ska gå till väga för att få ungdomar att komma till tals. Panelen bestod av Miriam från Fryshuset, Marie Litholm 1:e vice ordförande kommunstyrelsen Haninge, Hanna Nyberg ordförande Sveriges ungdomsråd, Kim Jakobsson från ungdomar.se, Peppe från fryshuset och Jens Lahti medlem i Sveriges ungdomsråd. Debattens moderatorer var Angelica Andersson, verksamhetschef på Sveriges ungdomsråd och Rebecca Blad, ungdomsrådssamordnare och delprojektledare på Sveriges ungdomsråd.

Första frågan som lyftes var vad som hade varit bättre ifall enbart ungdomar styrde Sverige. Panelens svar var ganska enat, de flesta tyckte att man inte bara skulle låta ungdomar styra utan hitta ett mellanting där både vuxna och ungdomar möts och styr tillsammans. Förutom de förberedda frågorna fick även publiken chansen att ställa frågor. Många av frågorna handlade om hur man ska gå till väga för att få ungdomar involverade i sitt kommunala arbete.

Debatten bjöd dock på en överraskning. Mitt i seminariet avbryts diskussionen då både panelen och moderatorerna byttes ut av ungdomar som både är medlemmar i Svung och Fryshuset. Syftet med bytet var att visa att man inte ska tala om ungdomar utan med. Huvudämnet på debatten var att ungdomarna i panelen berättade om tidigare upplevelser då de båda fått känna att de haft inflytande och kommit till tals, men även de gånger då de känt att styrande och vuxna vänt andra kinden till.

Seminariet sammanfattades med ett uppmanande till ungdomar i Almedalen att ta plats och Angelica Andersson, verksamhetschef på Sveriges ungdomsråd, avslutade seminariet med att säga ”Almedalen är inte deras, den är vår”, vilket sammanfattar de två seminariernas syfte bra.

Fler artiklar