Vi träffar Erik Bengtzboe, förbundsordförande för Moderata Ungdomsförbundet- MUF,  i en blåsig Almedalspark för att fråga ut honom om förbundets ungdomspolitik.

Erik Bengtzboe. Foto: Fredrika Eriksson
Erik Bengtzboe. Foto: Fredrika Eriksson

På första frågan, vilka MUF:s tre viktigaste valfrågor är, kommer svaren snabbt: jobb, jobb för unga och en skola som rustar människor både för jobben men även för deras framtida liv. Frågor som ska komma att löpa som en röd tråd genom hela Bengtzboes intervju.

Tycker ni att ungdomar har en bra möjlighet att påverka sin politiska vardag?
“Ja, unga har i Sverige en bra möjlighet att påverka vardagen, samhället och politiken. Men alla får inte chansen att ta den möjligheten även om den finns”. Som lösning på detta tycker Bengtzboe att politiska ungdomsförbund, ideella förbund och det offentliga måste bli bättre på att fånga upp de här människorna som vill engagera sig men inte lyckas komma till skott. På frågan om om hur MUF jobbar för att aktivt involvera unga har Bengtzboe flera svar.

“Jag jobbar mycket med att ungdomsråden som finns i utsträckning fungerar på ett bra sätt, att se till att elever har mycket inflytande över sin egen utbildning och att de har rent politiskt inflytande”. Vidare pratar Bengtzboe om vikten av att MUF som egen organisation ska fylla denna plats. “Vi är ett politiskt ungdomsförbund som aspirerar på att brett företräda ungdomar”. Han säger att MUF försöker befinna sig där ungdomar finns: på skolor, universitet, på festivaler och på internet. Han lägger till att även om MUF vill företräda brett bland befolkningen så så är de ett politiskt ungdomsförbund som värvar medlemmar på ideologisk basis.

Skolan
När vi pratar om de sjunkande skolresultaten är Bengtzboe snabb med att påpeka att det inte är ett nytt problem, “Resultaten i skolan i Sverige har sjunkit de senaste 20 åren, det är långsiktiga problem som kommer behöva en rad olika åtgärder”. Han tycker att skolan måste bli bättre på att fokusera på rätt innehåll och på vilken kunskap som behövs. Han vill även se till att få bättre lärare och en bättre koppling mellan skolan och världen utanför. “Vi behöver se till att elever känner att de har inflytande över skolgången” säger Bengtzboe.

MUF vill höja lärarlönen och när vi frågar Bengtzboe varför detta inte skett nu när moderaterna suttit vid makten i 8 år svarar han att lönerna faktiskt har ökat i de kommuner där moderaterna styrt. Han tror även på större karriärmöjligheter inom läraryrket med möjligheter att tjäna mycket pengar som lärare.“Jag tror inte bara på att man brett behöver höja lärarlönen, det är inte det som är lösningen. Det handlar mycket mer om att se till att bra lärare kan få riktigt bra betalt”.

Jämställdhet är en viktig valfråga i år, särskilt bland unga. Hur profilerar sig MUF om jämställdhet?
“Vi har jobbat mycket och länge med jämställdhetsfrågor då vi anser att det är en väldigt viktig frihetsfråga som påverkar i vilken mån hälften av Sveriges befolkning har möjlighet att vara fria”,  säger Bengtzboe. Han vill även vrida fokuset i jämställdhetsdebatten, från dagens fokus på utfallet av jämställdhetsarbetet till att fokusera på de ursprungliga orsakerna När vi frågar hur MUF arbetar med dessa frågor rent konkret svarar han att det handlar mycket om skolan och normer. Skolan måste erbjuda samma förutsättningar oavsett kön och normer som är skadliga för individer måste motverkas.

När vi avslutningsvis frågar Erik Bengtzboe om han har något sista meddelande till Sveriges ungdomar säger han snabbt:

“Rösta på moderaterna, rösta för jobben, Fler människor behöver få chansen att jobba, det är grunden till att lösa alla andra samhällsproblem”.

Fredrika Eriksson och Olof Tydén

Fler artiklar