Martin Marmgren är rättspolitisk talesperson för Miljöpartiet och arbetar deltid som gruppchef för polisen i stockholmsförorten Rinkeby, Järva.  I en intervju med Ung Media redogör han för Miljöpartiets politik och visioner inom området bekämpande och förebyggande av kriminalitet med särskilt fokus på gängbrottslighet.

Martin Marmgren. Foto: Milan Lundin.

Vad är Miljöpartiets politik på området?

Det finns många unga som nu begår brott, och det finns en kraftig koncentration av grov kriminalitet i de särskilt utsatta områdena. För att komma till bukt med det problemet har Miljöpartiet lagt fram fyra punkter som utgör grundpelarna för deras politik: brottsbekämpning, trygghetsskapande, riktat och brett förebyggande arbete. 

Brottsbekämpningen

Kriminella måste effektivt kunna lagföras. Ett rättsväsende som faktiskt beivrar och lagför grova kriminella och därmed skyddar sina laglydiga medborgare är grundbulten i ett rättvist och tryggt samhälle. Brottsutsatta måste kunna förlita sig på att staten och dess myndigheter gör sitt yttersta för att utreda, utkämpa och klara upp brott. Men det sker inte alltid, och uppklarningsfrekvensen av såväl ringa som grova brott, särskilt i utsatta områden med en utbredd tystnadskultur, är stötande låg. Därför sätter Miljöpartiets rättspolitiske talesperson Martin Marmgren lagföring och uppklarning högst upp på prioritetslistan. 

– Det finns ingen enskild åtgärd som är den viktigaste, men vi måste öka lagföringsgraden avseende de grövsta brotten, säger Martin.

Konkret efterfrågas stärkt vittnesskydd genom att möjliggöra för avläggning av vittnesmål på distans och se till så att vittnet slipper möta den han eller hon ska vittna mot i anslutning till rättegången. Martin Marmgren avfärdar inte anonyma vittnen som en möjlighet för att uppnå stärkt vittnesskydd, dock fordras ytterligare utredning i så fall och det finns farhågor ur rättssäkerhetssynpunkt. 

Brottslighet och organiserad dito genererar ofta ansenliga summor. Att slå mot pengarna hos de kriminella gängen tror Martin är viktigt för att bryta desamma. Konkret gäller det att förenkla och utöka polisens möjligheter att beslagta och förverka kriminellas tillgångar, t ex dyra bilar och klockor. En annan möjlig åtgärd menar Martin är legalisering av vissa “snällare” typer av narkotika. Dock framhåller Martin att det verkar snarare få motsatt effekt i bl a Holland och delstaten Colorado (USA) där cannabis har legaliserats; de redan etablerade gängen etablerar sig enkelt på den nya legala marknaden, men pengarna används fortsatt för finansiering av den kriminella verksamheten.

Trygghetsskapande

Det måste skapas trygghet i miljöerna där brotten begås. Invånarna måste ha tillgång till trygga miljöer i sina lokalsamhällen. Det trygghetsskapande arbetet går in i alla andra områden.

Riktat förebyggande arbete

Fånga upp unga som är i risk för eller redan är i kriminalitet  genom riktade resurser till just dessa. Men det kan även vara fråga om att fånga upp och erbjuda åtgärder för barn som föds bland många så kallade riskfaktorer, bl a trångboddhet , missbruksproblematik och fattigdom. 

– Vi måste hitta barnen tidigt genom stöd och hjälp, menar Martin.

För att nå de barnen med en chans att göra skillnad måste riktade insatser sättas in tidigt, helst redan när de föds. Det kan gälla hembesöksprogram, där BVC och socialtjänsten gör upprepade hembesök redan från när barnet föds – förutsatt att det föreligger riskfaktorer – och att dessa hembesök görs kontinuerligt för att återrapportera. Åtgärderna ska i första hand göras tillsammans och i samförstånd med barnens vårdnadshavare, t ex ska socialtjänsten propagera för att barnet ska  gå i förskola, men det ska inte vara tvingande. Och för de flesta räcker de åtgärder som görs i allians med bl a vårdnadshavarna, förskola och socialtjänst. För de barn med tydliga riskbeteenden, kanske har barnet vid 10 års ålder inlett en kriminell livsstil, ska det tidigare finnas möjlighet att sätta in intensiva sociala åtgärder, och alltså inte vänta tills de grova brotten begås och besluta om omhändertagande med hjälp av LVU (lagen om vård av unga). På så vis skapas ett mellanting – eller som Martin uttrycker det: mellantvång – mellan helt frivilliga åtgärder och omhändertagande enligt LVU. 

– Åtgärder av mellantvång innebär att socialtjänsten kan fatta beslut om insatser utan föräldrarnas samtycke, säger Martin.

Han framhåller också att vid alla åtgärder som berör barn ska barnets bästa alltid vara avgörande.

Det främjande, breda samhällsbygget

Det arbetet handlar om samhällsnyttigheter, främst att skolan ska vara likvärdig, ge unga bra och nödvändiga förutsättningar. Det gäller även att motverka segregationen. 

– Alla barn ska växa upp med bra förutsättningar, säger Martin om partiets vision för det samhällsbyggande arbetet.

Det gäller även att angripa de bakomliggande anledningarna till varför unga och barn väljer en kriminell livsstil, vilka ofta är trångboddhet, arbetslöshet, fattigdom, avund inför de i närområdet med pengar, som inte sällan själva är kriminella och marknadsför sitt gäng och kriminaliteten. 

Förtroende mellan unga och vuxna i utsatta områden, samt samhället i allmänhet och myndigheter i synnerhet, är av avgörande vikt för bryta utanförskapet och kriminaliteten. Martin identifierar två områden där arbetet måste trappas upp för bygga bättre relationer och förtroende i dessa områden. I första hand gäller det närvarande och synliga myndigheter  – och inte bara polisen – som bedriver fältverksamhet eller utför hembesök och faktiskt flyttar in sina verksamheter i dessa områden. I andra hand, och det kanske viktigaste för förtroendet till myndigheterna, är att de faktiskt levererar. Myndigheterna måste göra sitt jobb, oförvitligt och oförtrutet. 

– En polismyndighet som utreder brott skapar även trygghet och förtroende, säger Martin.

Och även andra samhällsaktörer är viktiga för det långsiktiga och samhällsbyggande arbetet, inte minst en jämlik och trygg skola med erforderliga stödfunktioner

Varför är Miljöpartiets politik inom området gängrelaterad brottslighet bäst? 

Martin anger att han  med lång erfarenhet av polisiärt arbete kan brottsbekämpning och vet vad som fungerar. Det är inte bara hårdare tag och strängare straff – även om såväl vissa tag som vissa straff behöver bli hårdare – som löser problematiken. Vidare menar Martin att Miljöpartiets politik är den bästa blandning av bekämpande och förebyggande arbete. Inget annat parti förstår båda delarna såsom miljöpartiet gör, menar han.

– Vi kan förebyggande arbete från grunden, men politiken måste även vara spetsig, inte bara bred, fortsätter Martin.

Fler artiklar