Emma Uddesson
Patrik Gren och Camilla Göth Foto: Emma Uddesson

En undersökning visar att unga är underrepresenterade i dagens mediesfär. Vi anser att detta är en medie- och demokratikris och uppmanar medieproducenter att ge unga medieutrymme.

I dag skrev Ung Media Sverige en debattartikel i Göteborgs Posten med anledning av den undersökning som de har genomfört tillsammans med Svenska Journalistförbundet om ungas representation i media. Undersökningen visar siffror som är, ur en demokratisynpunkt, förfärliga

Av totalt 4 614 pappers- och webbartiklar fick unga upp till 25 år komma till tals i 4,4 procent av fallen. I etermedier syns och hörs unga något mer, men siffrorna är fortfarande låga. Vi måste sluta prata om barn och ungdomar och i stället prata med unga. Vuxna bör inte, och har framförallt inte, rätt att ta sig tolkningsföreträde för en annan grupp människor, i det här fallet ungdomar.

När problem uppstår får den unge sällan definiera händelsen utan oftast enbart kommentera hur det känns. Den låga representationen i media visar en skev samhällsbild av hur unga faktiskt har det. Medier måste sluta ta barn och ungas medieutrymme och i stället ge dem det. Det är dags att medieproducenter tar sitt ansvar och jobbar för en bättre representation.

Resultatet visar sitt tydliga tecken – att vuxna journalister väljer att intervjua vuxna om barn och unga. Unga måste själva få en reell makt att kunna få ta ansvar, uttrycka och uttala sig i medier och inte enbart bli talade om.

Fler artiklar