Debatterar gör skribenten Alva, 18 år och en del av Sommarredaktionen 2020.

Av de sju diskrimineringsgrunderna sticker ålder ut som ett förhållandevis sällan diskuterat skäl till kränkning och särbehandling. I avsaknad på annan typ av diskriminering har termen ageism uppstått som ett uttryck för åldersrelaterat ”förtryck”.

När jag diskuterar ämnet med min mormor frågar jag om hon någon gång känt sig orättvist behandlad på grund av sin ålder. Hon svarar att nej, det har hon inte, och avsaknaden av någon allvarligare debatt kring åldersförtryck gör att hennes svar verkar någorlunda representativt. Ändå har ålder blivit utsedd till en av diskrimineringsgrunderna, och får inte ligga till grund för särbehandling. Trots det går det inte att förneka att livserfarenhet kommer med ålder, och man kan ställa sig frågan om åldersdiskriminering existerar överhuvudtaget.

Ålder är en relativt instabil identitetsmarkör. Detta gör att diskussionen kring åldersdiskriminering lätt kan kännas irrelevant i förhållande till systematisk diskriminering på grund av t.ex. etnisk bakgrund eller kön. Du är inte evigt dömd till att vara fem eller fyrtiotre utan kommer genom livet uppleva olika för- och nackdelar knutna till din ålder. Idag anses exempelvis ung ålder ofta som en fördel och något eftertraktat, och är vi inte unga så vill vi gärna ge sken av det vilket bland annat syns i den mängd föryngrande produkter och ingrepps som erbjuds av skönhetsindustrin. Men även om det finns finns vissa åldersgrupper som premieras kvarstår det faktum att ålder inte är permanent, och att man därmed inte kan gynnas av sin ålder under en längre period. 

Ålder används ibland som ett svepskäl för att snabbt kunna avfärda någon vars erfarenhet eller kompetens man inte vill begrunda av skäl som skulle anses kontroversiella om de yttrades öppet. Men när ålder är den enda anledningen till att man särbehandlar någon kan det givetvis benämnas som åldersdiskriminering, kanske kan man exempelvis tala om åldersdiskriminering när en ålder över fyrtiostrecket kan innebära att man avvisas från ett jobb utan vidare begrundan för att ens kompetenskunskaper utdöms som utdaterade. 

Svårt att förneka är dock att olika åldersgrupper möter olika sorters problem. Många av Sveriges äldre lever fattigt och socialt isolerade enligt statistik från SCB (2017 resp. 2019), medan unga tampas med svårigheter som psykisk ohälsa och arbetslöshet, enligt SCB (2017 resp. 2020). Frågan är hur mycket dessa problem är åldersrelaterade som de är samtidsbundna. Att unga idag har svårt att hitta bostäder beror inte på ett nytillkommet agg mot ungdomar, utan på ökad vinstdrivenhet som drabbar alla som inte har en förmögenhet på lut. Ålder skiljer sig från många av de andra diskrimineringsgrunderna på det sätt att det inte är något som kommer missgynna en livet ut. Att de med- och motgångar unga möter idag är relaterade till samhällets utveckling blir extra tydligt när jag frågar om min mormors situation som ung. Hon fick jobb redan som 16-åring, och flyttade kort därpå hemifrån, något som är starkt avvikande från ungas livsbanor idag.

Vad som kan anses orättvis behandling med ålder som grund är i många fall luddigt och tvetydigt. Unga idag möter många problem, liksom alla åldersgrupper möter problem som ska komma att prägla dess generation. Som många andra fyrtiotalister hade min mormor möjlighet att flytta hemifrån och komma ut i arbetslivet tidigt men desto kortare utbildning. När vi diskuterar jämför jag min mormors erfarenhet som ung med min, och vi kommer fram till att unga idag har en helt annan förståelse, inte bara av omvärlden utan också av sig själva som personer. Jag må inte ha fått ett heltidsjobb och flyttat hemifrån i mina tidiga tonår, men med den tillgång till kunskap som internet erbjuder, och med den oändliga variation av utbildningar jag har möjlighet att välja mellan så har jag tillsammans med dagens unga en helt annan möjlighet till självförverkligande än vad tidigare generationer haft. 

Åldersdiskriminering förekommer i många sammanhang, tänkbart är att det ofta är i samband med situationer där en viss livserfarenhet krävs av en, såsom när man söker arbete eller vill göra sin röst hörd. Däremot får vi inte glömma hur åldern skiljer sig från de andra diskrimineringsgrunderna, och reflektera över när så kallade åldersrelaterad diskriminering kanske snarare beror på situationen i samhället än på förtryck riktat åt en specifik åldersgrupp. På så sätt kan vi kanske också nå större insikt om hur samtiden också gynnar just vår specifika åldersgrupp.

Alva Warnström Mårsén

Fler artiklar